Adwokat

Paulina Telenga-Drozd

KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria adwokat  Pauliny Telenga-Drozd w Siedlcach oferuje szeroki wachlarz usług prawnych skierowanych do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Oferuje profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność.

Kancelaria oferuje przede wszystkim indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się potrzebami oraz interesami klientów.

Wszelkie informacje przekazane przez Państwa w związku ze świadczoną pomocą prawną stanowią tajemnicę zawodową i podlegają pełnej ochronie.

Kancelaria zapewniam Państwu bezpośredni kontakt dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kilka słów

O mnie

Adwokat Paulina Telenga-Drozd – jestem właścicielką kancelarii wpisaną na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Siedlcach. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 2012 roku. Dodatkowo w 2013 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie arbitrażu, mediacji i negocjacji prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.  Aplikację adwokacką odbyłam przy Izbie Adwokackiej w Siedlcach,  gdzie pod okiem Patrona  zdobyłam niezbędne doświadczenie pozwalające mi na samodzielne wykonywanie zawodu adwokata. Czas wolny  najchętniej spędzam na podróżowaniu wspólnie z mężem.

Oferta

Prawo karne

Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia.

„Pomoc, jakiej udziela  adwokat podczas pierwszego przesłuchania, może mieć decydujący wpływ na wynik całego postępowania karnego”.

W prawie karnym Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania i przy wszelkich czynnościach prawnych. Zakres udzielanej pomocy obejmuję m.in.:

 • obronę w  postępowaniu przygotowawczym,
 • obronę w postępowaniu sądowym,
 • pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym (tzw. sprawy aresztowe),
 • sporządzanie i wznoszenie zażaleń, kasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego (np. tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe),
 • udział w postępowaniu wykonawczym (uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary, zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary, rozłożenie grzywny na raty, wydanie wyroku łącznego).

Pomoc prawna pokrzywdzonym

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom pokrzywdzonym w postępowaniu karnym.

Zakres udzielnej pomocy obejmuję m.in.:

 • reprezentację pokrzywdzonych w sprawach karnych,
 • dochodzenie na rzecz osób pokrzywdzonych  obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przestępstwami przeciwko mieniu,  przestępstwami komunikacyjnymi oraz przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przygotowywanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

Prawo cywilne i gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym z zakresu prawa cywilnego między innymi  w sprawach o dochodzenie roszczeń pieniężnych, odszkodowanie, roszczeń wynikających z zawartych umów, w tym przy przygotowywaniu umów w transakcjach handlowych oraz uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami.

Dodatkowo kancelaria świadczy pomoc w sprawach o ochronę dóbr osobistych, zasiedzenie, zniesienie współwłasności i eksmisję.

Prawo rodzinne

Ze względu na wagę spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz ich wpływ na życie rodzin naszych Klientów, Kancelaria dokłada dużej staranności, aby jak najszybciej doszło do rozstrzygnięcia każdej sprawy. W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa rodzinnego, Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach takich jak:

 • rozwody, bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem o winie,
 • separacja,
 • podział majątku,
 • pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • alimenty,
 • kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • postępowania w sprawach nieletnich.

Prawo spadkowe

Kancelaria oferuje szerokie usługi w zakresie wszelkich spraw spadkowych. Zakres świadczonych usług obejmuję m.in. :

 • reprezentację przed sądem w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia praw do spadku, działu spadku, zachowku,
 • doradztwo prawne w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia praw do spadku.

Odszkodowania

„Jak wiadomo wypadki przecież chodzą po ludziach”. Dochodzenie odszkodowania często jest dosyć skomplikowanym procesem, dlatego też Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Telenga-Drozd zapewnia fachowe wspieranie osób poszkodowanych we wszelkiego rodzaju wypadkach i uzyskiwanie należnego im z tego tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zakres usług obejmuję m.in.

 • zgłoszenie szkody,
 • odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń, gdy wypłacone odszkodowanie jest zaniżone bądź też nastąpiła całkowita odmowa wypłacenia odszkodowania,
 • reprezentację przed Sądem.

Prawo administracyjne

Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego. Zakres usług obejmuję:

 • sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
 • sporządzanie odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sądami administracyjnymi.

Prawo pracy

Kancelaria oferuje doradztwo prawne, oraz  reprezentację  przed sądem pracy pracodawców oraz pracowników, w szczególności w procesach dotyczących:

 • zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,
 • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy,
 • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy,
 • ustalenia stosunku pracy,
 • molestowanie, mobbing i dyskryminację.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za świadczone w Kancelarii usługi prawne każdorazowo ustalana jest z Klientem indywidualnie przed prowadzeniem sprawy przy uwzględnieniu nakładu pracy oraz stanu i zawiłości sprawy.

Kontakt

godziny pracy

Pn – Pt: 9:00 – 17:00

kontakt

tel. 531 693 123
e-mail: adwokat@telengadrozd.pl

Adres

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paulina Telenga-Drozd

ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 8
08-110 Siedlce